Läxhjälp – mer än bara kunskap

Eleverna ska ta ett stort eget ansvar för sina studier, det har regeringen beslutat att skriva in i läroplanerna. Något som låter som en självklarhet, men hur ska eleverna få den studiemotivation och studieteknik som möjliggör det ansvarstagandet? För många har svaret på den frågan blivit läxhjälp.

SPONSRAD ARTIKEL FRÅN ALLAKANDO

Regeringen fattade förra året beslut om förändringar iäroplanerna för grundskolan och gymnasiet. En av de viktigaste förändringarna är det nu skrivs in i läroplanerna att eleverna genom egen ansträngning och delaktighet, ska ta ansvar för sitt lärande. Förändringarna i läroplanerna börjar gälla den 1 juli 2019.

Det är nog många som kan dela uppfattningen om att elever har ett ansvar för att lägga ner tid på sitt skolarbete och anstränga sig för att lära sig så mycket som möjligt. Men även om man som elev försöker anstränga sig så mycket som möjligt, så räcker inte alltid det för att man ska nå sina kunskapsmål.

På en del skolor råder stora problem med trygghet och studiero, något som gör att det kan vara svårt att studera under lektionstid. Skolinspektionen har visat att dessa problem har ökat något de senaste åren. På andra skolor kan det finnas många elever i behov av särskilt stöd, vilket leder till att lärarna inte har tid att hålla ordentliga genomgångar. Det finns en hel del faktorer som kan göra det svårt för elever att lyckas i sitt skolarbete, helt på egen hand.

De senaste åren har allt fler elever därför valt att anlita läxhjälp. Många elever ser privatundervisning som ett bra sätt att få stöd att få en god studieteknik, fördjupade kunskaper i de ämnen man behöver hjälp i, men också som ett sätt att verkligen avsätta tid för studierna.

2013 drev den dåvarande alliansregeringen genom att RUT-avdraget även ska omfatta läxhjälp. Det var då som marknaden för läxhjälp började växa kraftigt. Även om detta skatteavdrag senare avskaffats, så har marknaden fortsatt att växa. Det är fler och fler familjer som ser läxhjälp som en viktigt stöd i sina barns självstudier.

På senare år har aktörerna som erbjuder läxhjälp och privatundervisning, professionaliserats och utvecklat sin kvalitet på ett betydande sätt. Den som idag vänder sig till ett privat företag som sysslar med läxhjälp för elever i grund-och gymnasieskolan, kan räkna med att få hjälp av en person med gedigna ämneskunskaper och en god pedagogisk förmåga. Ett av de största är Allakando som bland annat erbjuder läxhjälp i Stockholm.

I takt med att större krav ställs på att eleverna ska ta större ansvar för sitt skolarbete och många elever vill ha ytterligare stöd i sin läxläsning, så är det inte ett orimligt antagande att läxhjälpsföretagen kommer vara viktiga aktörer även framöver.